KVKK - Ocak Kalıp

İçeriğe git
Müşteri Aydınlatma Metni

Değerli muhataplarımız,

Bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Veri güvenliğini kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Ocak Kalıp Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş (“Ocak Kalıp”) olarak kişisel veri güvenliği hakkında açıklama yapmak isteriz.
Şirketimiz ile ilgili kişisel veri güvenliği genel kurallarımızı ve bilgi güvenliği politikamızı değerli tüm muhataplarımızla web sayfamız üzerinden paylaşmış bulunuyoruz. Gerekli hallerde güncelleyip tekrar sizlere duyuracağız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Ocak Kalıp Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Aydınlatma Metninin Amacı ve Ocak Kalıp Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş. Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Ocak Kalıp için hizmet verdiği yurt içi ve yurt dışı müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamış bulunuyoruz. Ocak Kalıp, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncellenecektir. Şirketimiz için aydınlatma yükümlülüğümüzü KVKK Komitesi koordinasyonunda, internet sayfamız üzerinden, duyuru panolarımızdan, yapabileceğiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, e-posta adresi, telefon, müşteri bilgileri, müşteri temsilcisi bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem bilgisi, finansal bilgiler, müşteri işlem bilgisi, plaka bilgileriniz, video kayıtları, şirkete giriş yaptığınızda iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenlik kamera görüntüleri, vücut ısı bilgisi (COVID-19 riski nedeniyle), HES kodu sorgusu risk alanı bilgisi, web sayfası için çerez (cookie verisi)

Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Ocak Kalıp yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, servis hizmeti verebilmek, hizmet ve ürünlerle ilgili pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi, hizmet alanımızla ilgili taleplerinizin alınabilmesi, projelerinizin tamamlanması, satın alma süreçlerinin yürütülebilmesi, hizmet süreçlerimizin iyileştirilmesi için matbu ve dijital ortamlar üzerinden kişisel verilerinizi işliyoruz. İş amacıyla kısıtlı olmak üzere kişisel verileriniz kısıtlı ve ölçülü olmak üzere yetkili bayi ve çözüm ortağı olduğumuz markalara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, bize hizmet veren kurumların kurumumuz adına iş yapabilmelerini sağlamak amacıyla kısıtlı olmak üzere bazı kişisel verileriniz iş yaptığımız firmalara, kurumlara yasalara uygun olarak aktarılabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar sıralanmıştır;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
1. Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
2. Hizmet öncesi/sırası/sonrasında siz müşterilerimize ulaşılabilmesi,
3. Bilgisayar sistemleriniz ile ilgili işlem yapabilmesi,
4. İş sürekliliğinin sağlanabilmesi,
5. Pazarlama, satış çalışmaları yapılabilmesi,
6. Şirketimizin internet sayfalarının içeriklerini ilgi alanlarınıza uygun bir şekilde uyarlamak ve müşterilerine veya potansiyel müşteri adaylarına yönelik tekliflerin geliştirilebilmesi,
7. Hizmet kalitesinin kontrolü ve geliştirilmesi,
8. İşyeri ziyaretleri sırasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
9. İnternet sayfamız/mobil uygulamalarımız üzerinden sitemizi, uygulamalarımızı kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgilerin toplanması,
10. Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunanların kişilerin iletişim amacıyla adres ve iletişimi gerçekleştirilmesi,
11. İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
12. Kamu güvenliği ve kamu sağlığına ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmesi,
13. Müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, tedarikçilerimizden gelen hizmet talepleri ile ilgili şikâyet ve önerilerin değerlendirebilmesi, sorunların çözülmesi,
14. Servis hizmeti seviyesi, müşteri memnuniyeti çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, müşteri talep, şikâyet, istek ve dilek temennilerinin takip edilebilmesi,
15. Şirketimiz tarafından yapılan servis hizmeti ve satış faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi için iş ortaklarımıza tedarikçilerimizin ihtiyacı olan bilgilerin verilebilmesi,
16. Servis süreçlerinin, tedarik süreçlerinin, lojistik süreçlerinin, dağıtım süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
17. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer ilgili paydaşlarımızın verilerin güncelliğinin sağlanması,
18. Şirketimizin finansal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi,
19. Kurumumuzda denetim faaliyetlerinin, planlanması ve gerçekleştirilmesi,
20. Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
21. İş birliği, ortak iş yapılması, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanılması,
22. Sözleşmelerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılması,
23. Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi,
24. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplanması,
25. Servis alanımız, işyeri ve tesislerimiz içinde güvenlik kameraları marifetiyle kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi,
26. COVID-19 nedeniyle kamu sağlığı ve insan sağlığı için vücut ısı bilgisi, HES kodu sonucu bilgisi işlenip, gerekli hallerde ilgili sağlık kurumlarına aktarılmaktadır.
Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme

Ocak Kalıp. müşterilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı ilgili kişilerin izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. İş amacıyla kısıtlı olmak üzere kişisel verileriniz yetkili bayi ve çözüm ortağı olduğumuz firmalara aktarılmaktadır.
Kişisel veriler veya bazı özel nitelikli kişisel veriler iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, sosyal güvenlik kurumları ile, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak kişisel verileriniz paylaşılmakta ve bazı hallerde yasal çerçeve içinde bazı verileriniz aktarılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. Tüm bu çalışmalarımızın hedefi bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası yasal şartları uyum sağlayabilmektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, kameralar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Ocak Kalıp Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş olarak kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz
1. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
2. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
3. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
4. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
5. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
6. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.
Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Sizlerin Hakları 6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:
1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizi saklama ve imha süreleri ve imha yöntemleri

Şirketimizde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Muhafazasına gerek kalmayan veriler, bilgiler, dokümanlar ilgili iç mevzuatımız ve yasal mevzuatlara uygun olarak güvenli bir şekilde imha edilir. Kişisel veriler; Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gibi sair kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. İmha işlemleri kâğıt geri dönüşümü, kırpma, elektronik cihazları tahrip, dijital verileri ile güvenli bir şekilde silinerek yapılmaktadır.
6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamıyla ilgili olmak üzere ilgili kişi ile iletişim söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından www.ocakkalip.com adresinde KVKK sayfasında yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Ocak Kalıp Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş. ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Kabul etmeme ve iptal hakkının kullanılması hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir. Kurumumuz bu aydınlatma metnini istediği zaman güncelleyip, değiştirip, ekleme çıkarma yapabilecektir bu güncelleme buradan veya farklı mecralardan sizlere duyurabilecektir.

Ocak Kalıp, KVKK/GDPR mevzuatları gereği olarak veri minimizasyonu ilkesi gereği, şirketimiz iş öncesi/esnasında/sırası/sonrasında iş yapabileceği minimum kişisel veriyi işleme presine sahiptir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri Veri Sorumlusu: Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş
Adresimiz: Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak No:706/1 P.K, 41480 Gebze/Kocaeli
E-Posta: kvkk@ocakalip.com
Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni

Değerli çalışanlarımız,

Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında küçük bir açıklama yapmak isteriz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyum çalışmaları devam ediyor. Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Öncelikle size bazı tanımlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi: “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.

Açık Rıza: Kişisel veriler ile ilgili “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek ve açık rızanızı almak istiyoruz.

KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İlgili Kişi: Kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişi”dir.

Kişisel Verileriniz Hangi Hallerde ve Hangi Amaçlarla İşlenebilecektir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan şartlara göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler de Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6. Maddesine göre, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Özel nitelikli kişisel veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir:

Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Amaçlar İçin Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. Tarafından İşlenecektir;
1. İşe başvuru ve işe giriş süreçlerinizin yönetilmesi, çalışma sırasında/sonrasında yapılan faaliyetlerin belgelenmesi, maaşlarınızın banka hesabınıza yatırılabilmesi,
2. Bilgi Güvenliği Sürelerinin yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi; Kurumsal iletişimin yürütülebilmesi
3. İş sağlığı ve güvenliğini çalışmalarının yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi: Acil durum süreçlerinin yürütülmesi ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, işe giriş muayenesinin yapılması, işyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,
4. İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi, çalışanlara ücretlerinin ödenebilmesi,
5. Ocak Kalıp ile yapılan iş sözleşmelerinde yer alan amaçlar doğrultusunda, performans yönetim sistemlerinin geliştirilmesi,
6. Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi,
7. Gerekli hallerde yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,
8. Özlük hakları dosyalarınızın oluşturulması,
9. Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması,
10. Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi,
11. Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
12.Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kariyer faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
13. İdari ve hukuki yükümlüklerimiz gereğinin yerine getirilebilmesi,
14.PDKS kontrollü giriş çıkış ve fazla mesailerin hesaplanabilmesi
15.Kamu sağlığı, halk sağlığı nedeniyle salgın hastalıklarla mücadele kapsamında alınan yasal verilerin alınabilmesi.

İşlenen kişisel verileriniz nelerdir?

Adınız, soyadınız, doğum yeri/tarihi, T.C. kimlik numaracınız, nüfus kayıt bilgileri, nüfus cüzdan fotokopisi, SGK hizmet dökümü, varsa İŞKUR kaydı, varsa ehliyet fotokopisi, sağlık raporları (akciğer raporu ve filmi, duyma testi, solunum fonksiyon testi, kan grubu kartı fotokopisi, tetanoz aşı bilgisi) diploma, kurs, varsa mesleki yeterlilik, kalfalık ustalık belgesi, mel beyanı, pasaport başvuru belgeleri gibi bilgileriniz, varsa askerlik durum bilgisi, adli sicil kaydı, ikametgâh, banka hesap bilgisi, varsa çocuklara ait kimlik bilgileri, varsa evlilik durum bilgileri, fotoğraf gibi görsel-işitsel bilgiler, kıyafet beden bilgileri, HES kodu bilgileri. Ocak Kalıp tarafından yukarıda açıklanan kimlik, verileriniz, iletişim verileriniz, görsel-işitsel verileriniz, sağlık verileriniz iş amacıyla ölçülü ve kısıtlı olarak işlenip gerekli hallerde yasaya uygun bir şekilde ilgili kurumlara aktarılmaktadır. Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerde, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK’nın 9.maddesine göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

İş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması Hususu

Kişisel verileriniz, talep edilmesi durumunda yasalara uygun olarak iş sağlığı güvenliği tedarikçimize, avukatımıza iş ilişkisi içinde olduğumuz diğer tedarikçilere ölçülü ve amaçla kısıtlı olarak aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişilerine aktarılabilecektir. Kişisel veriler iş yapmak amacıyla çalıştığımız kurumlara, şirketlere, danışmanlara, avukatlara vb aktarılacaktır.

Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. olarak Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz;

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahiplerinin (İlgili Kişi) Hakları Nelerdir?

1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreleri ve İmha Yöntemleri

Ocak Kalıp’ta işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Muhafazasına gerek kalmayan veriler, bilgiler, dokümanlar ilgili iç mevzuatımız ve yasal mevzuatlara uygun olarak güvenli bir şekilde imha edilir. Kişisel veriler; Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gibi sair kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. İmha işlemleri kâğıt geri dönüşümü, kırpma, elektronik cihazları tahrip, dijital verileri ile güvenli bir şekilde silinerek yapılmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından www.ocakkalip.com adresinde KVKK sayfasında yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. ilgili kişilerin söz konusu taleplerini mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için KVKK sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği tarafınıza mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde cevap verilecektir.

Değerli Çalışanlarımız,

İş ilişkinizin sona ermesinden sonra da kişisel verileri paylaşmama, göreviniz gereği daha önce edindiğiniz kişisel verileri koruma ve ifşa etmeme sorumluluğunuz devam ediyor. Yurttaşlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin, birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımızın kişisel verilerini kanunlara uygun şekilde korumak iş akdinizin sona ermesi durumunda da geçerlidir. İşten ayrılsanız dahi göreviniz gereği daha önce edindiğiniz kişisel verileri kanunen ve iş ahlakı gereği korumakla yükümlüsünüz aksi halde doğacak maddi ve manevi zararlardan siz sorumlu olursunuz. Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. olarak bu konudaki yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.

İş akdiniz sona erse de geçmişte Ocak Kalıp Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak kişisel verilerin gizliliği, güvenliğinden kaynaklanan sıkıntılarda kanuni haklarımızı kullanmayı saklı tutuyoruz.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu: Ocak Kalıp Makina İmalat San. Tic. A.Ş
Adresimiz: Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak No:706/1 P.K, 41480 Gebze/Kocaeli
E-Posta: kvkk@ocakalip.com
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Değerli Çalışan Adayımız,

Veri Sorumlusu, Ocak Kalıp Makine İmalat San ve Tic. A.Ş. bundan sonra Kurum veya “Ocak Kalıp” olarak anılabilecektir. Kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak istiyoruz. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak; belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için; işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hangi kişisel verilerinizi bizimle paylaşacağınız aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kişisel verilerinizin kategori adı ve içeriği tablodaki gibidir.Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz?

Ocak Kalıp ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde Kurum ’un meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Kurum çalışanlarının e-postaları ve bizzat Şirketimize iletmiş olduğunuz özgeçmişlerinizi sizin istihdam edebilmek için topluyoruz ve gerekli olması durumunda bizden işçi, çalışan talep eden kurumlara/şirketlere iletiyoruz, aktarıyoruz. Her ne kadar kendi özgeçmişinizi oluştursanız da Şirket 6698 sayılı yasaya uygun özgeçmişini de doldurmanız gerekmektedir.

Kurum ‘un güvenliği ve sizin buradaki güvenliğinizi sağlamaya yönelik olarak Kurum’a yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik olarak dijital, elektronik sistemler üzerinden veya özgeçmiş gibi matbu basılı dokümanlar aracılığı ile toplayıp işliyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Kurum ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayıişveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
• Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi
• Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
• İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
• Kurum merkezinin giriş çıkışının temin edilmesi
• Resepsiyon işlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları ve eğitim birimlerinin bilgilendirilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Özel Nitelikli Kişisel Veri Verileriniz Hakkında

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Özgeçmiş içinde bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, medeni durumunuz, cinsel hayat (kadın, erkek vb.) varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. İstemediğimiz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmama hakkına sahipsiniz. Kendi özgür iradenizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz özgeçmiş başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Kurum içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır. Tavsiye edilmeniz durumunda bilgilerin teyit edilmesi amacıyla referans gösterilen kişilerle ve departman yöneticilerinin Çalışan Adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirmesi amacıyla bölümlerimiz arasında paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Yasal çerçeveler içinde özel nitelikli kişisel verileriniz savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?

Kurum, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri gerekli hallerde referans gösterilen kişilere sormaktadır. Burada amaç özgeçmişte verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek çalışan adayının işe yatkınlığını ve becerisini tespit ederek verimli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Talep gelmesi durumunda verileriniz, yasal yetki sahibi kolluk kuvvetleri, yetkili diğer kamu kurumlarına ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir. Kurumumuza yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız, can güvenliği, iş güvenliği, iş sağlığı gereği tarafımızca işlenmektedir. Özgeçmişiniz iş bulmak amacıyla izin vermeniz durumunda şirketlere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne kadar Süre Saklanır?

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Süresi dolan kişisel veriler güvenli bir şekilde imha edilecektir. İmha şekilleri kurmuş olduğumuz KVKK Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi’nde tanımlıdır. İşe alınmayan çalışan adaylarının CV’leri 6 ay sonunda imha edilir.

Kişisel Verileriniz ile ilgili Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:
• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz işe alınmadığınız takdirde 6 ay sonra silinecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından www.ocakkalip.com adresinde KVKK sayfasında yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Ocak Kalıp ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

6698 sayılı kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için KVKK sayfamızdan veya aşağıda yer alan iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak mümkün olan en kısa süre veya en geç otuz (30) gün içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri Veri Sorumlusu: Ocak Kalıp Makina İmalat San. Tic. A.Ş
Adresimiz: Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak No:706/1 P.K, 41480 Gebze/Kocaeli
E-Posta: kvkk@ocakalip.com
Kamera Kayıtları İçin Aydınlatma Metni

Değerli Muhataplarımız,

Ocak Kalıp Makina İmalat San. Tic. A.Ş. olarak giriş-çıkış kontrol noktalarında, hizmet  binalarımız, bina dış cephesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kamerası  vasıtasıyla ve bina ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmaktayız.  Kameraların kayıt işlemi Bilgi İşlem birimimiz tarafından işlenmekte, depolanmakta ve ilgili  müdürlük tarafından denetlenmektedir. Kamera kayıtları 1 ay süre ile saklanmakta ve daha  sonra güvenli bir şekilde imha edilerek imha işlemi kayıt altına alınmaktadır.

Kameralar Aracılığı ile İşlenen Kişisel Verileriniz

Kamera görüntüleri marifetiyle sizlerin video kayıtlarınız, araç plakalarınız, birlikte  bulunduğunuz kişilerin görüntüleri işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi uyarınca ilgili kişinin temel  hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi  amacıyla, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, veri  sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle otomatik yolla  işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine ve Yurt Dışına Aktarımı

İşlenen kamera kayıtlarındaki kişisel veriler kolluk kuvvetlerine, hukuki uyuşmazlıkların  giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi durumunda yetkili idari ve adli  makamlara, kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip  işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin  işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde  veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya  yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun  hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin  ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı  olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim  Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından  www.ocakklip.com adresinde KVKK sayfasında yer alan Ocak Kalıp tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen  yöntemlerle iletilebilecektir. Ocak Kalıp ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30  gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi,  Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve  İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak  üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan  bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma  Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini,  güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal  talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili  kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal  süreler içinde (30 gün) sizlere cevap verilecektir.

Dikkat! Bireysel amaçlar için kamera görüntüleri talep edenlere kesinlikle görüntüler  verilmeyecektir. Kamera görüntüleri ancak mahkeme kararı, savcılıktan talep gelmesi  durumunda veya kolluk kuvvetleri marifetiyle talep edilmesi durumunda temin edilebilecektir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Veri Sorumlusu: Ocak Kalıp Makina İmalat San. Tic. A.Ş
Adresimiz: Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak No:706/1 P.K, 41480 Gebze/Kocaeli
E-Posta: kvkk@ocakalip.com
İçeriğe dön