KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Ocak Kalıp Makina İmalat San. Ve Tic. A.Ş. başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi sırasında temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK’’) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde verilerinizi işlemektedir.

Şirketimiz idari prosedürleri, bilişim teknolojileri desteği ile gerçekleştirilen veri işlem güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ve en üst seviyedeki güvenlik tedbirleri ile her türlü kişisel verinizi korumak için gerekli teknik ve idari alt yapıya sahiptir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve İşlenen Verilerin Aktarımı

Öncelikli değerleri arasında bireylere saygıyı alan Ocak Kalıp Makina İmalat San. Ve Tic. A.Ş. kişilerin mahremiyet hakkının korunması ve veri güvenliğinin sağlanması konularında gerekli özen ve hassasiyeti göstermekte, hukuki gerekliliklere uygun hareket etmektedir.

Şirketimiz; ticari ilişkilerimizin düzenlenmesi ve ticari güvenliğin sağlanması, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, şirketimiz çalışanları ve diğer 3. Kişilerin hukuki ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi, şirketimizin kurumsal işleyişinin sağlanması, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması, VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, iş ilişkisinde bulunduğumuz gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak ve ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçları ile veri işleme faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak sorumlu birimlerimiz tarafından işlenen verileriniz, SGK, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşları, danışmanlarımız, finansal risklerin değerlendirilmesi amacıyla finans kuruluşları, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmaları, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanağının bulunması ve rızanız çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (iii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunanın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v)i bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomotik olan veya otomotik olmayan yollarla, sözlü yazılı veya elektronik ortamda; iş başvuru formları, bilgi formları, kurumsal iletişim hesapları, posta ve e-postalar, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer 3. kişilerce şirketimize iletilen muhtelif belgeler, güvenlik kamerası kayıtları, şirket bilişim sistemleri; müşterilerimiz, hizmet/ürün tedarik ettiğimiz firmalar, iş ortaklarımız ve diğer 3. kişiler gibi muhtelif kanallar vasıtasıyla hukuki sebeplerin varlığı ile sınırlı olarak toplanır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Kapsamında Alınan Tedbirler

Şirketimiz, mevzuat çerçevesinde işlenmekte olunan işbu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinizle ilgili hak ve taleplerinizi aşağıda belirtilen usuller dahilinde şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimizce talebiniz değerlendirilerek, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde başvurunuz sonuçlandırılacaktır.

Şirketimize yapacağınız başvuru ile;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen düzeltme, silme ve yok etme talepleri doğrultusunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvurular Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak No:706/1 P.K : 41480 Gebze / Kocaeli adresine yazılı olarak yapılabileceği gibi kvkk@ocakkalip.com e-posta adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda da iletilebilir.
Yapılan başvurularda, ilgili kişinin kimliğini tespit edici bilgi ve konuya ilişkin belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir. Şirketimiz bilgi ve belgelerin araştırma için yeterli olmaması durumunda, ilgili kişiden ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
Şirketimizde işlenen kişisel veriler; gerek ilgili kişinin yukarıda açıklanan hakları kapsamda Kanunun 11. maddesi gereği kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun kabul edilmesi, kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, gerekse işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.
Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi Şirketimizin ”Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü”nde bulunmaktadır.INFORMATION ON THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW

In order to protect fundamental rights and freedoms of individuals on the processing of personal data, primarily the protection of the privacy of private life and to regulate the procedures and principles to be complied with as well as the obligations of natural and legal persons who process personal data, Ocak Kalıp Makina İmalat San. Ve Tic. A.Ş. processes your personal data as the Data Controller under Personal Data Protection Law No. 6698 (“CDPR”) only for the following purpose and scope.

Our company has the necessary technical and administrative infrastructure to protect all kinds of personal data with administrative procedures, data processing security with the support of information technologies and the highest level of security measures.

Purpose of Processing Personal Data and Transferring The Data Processed

Ocak Kalıp Makina İmalat San. Ve Tic. A.Ş. having given priority to the value of respecting individuals, shows the necessary care and sensitivity in protecting the privacy of individuals and ensuring data security, and acts in accordance with legal requirements.

Our company carries out data processing activities for the purposes of regulating our commercial relations and ensuring commercial security, ensuring the legal and physical security of our customers, business partners, employees of our company and other third parties, ensuring the corporate functioning of our company, performing business and transactions as a result of signed contracts and protocols, conducting corporate communication activities, creating and following-up visitor records, determining the preferences and needs of employees, data supervisors, contact persons, data responsible representatives and data processors within the scope of VERBİS, arranging the services accordingly and updating them if necessary, fulfilling legal obligations as required or obligated by legal regulations, providing liaison with real / legal persons with whom we have business relations, making legal reporting and for constituting evidence for proving obligations in legal disputes that may arise in the future.

Your data processed by our responsible units in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 and the relevant legislation in accordance with the stated purposes, may be transferred to SSI, authorized public institutions and organizations pursuant to the Labour Code No 4857, Social Insurance and General Health Insurance Law 5510, Occupational Health and Safety Law No 6331 and other legal regulations, to our consultants, to finance institutions for evaluating financial risks, to independent audit companies for carrying out auditing processes, to local/international organization supporting us in our business processes, provided that there is a legal basis and subject to your consent.

However, your personal data may be processed without seeking explicit consent under clause 2 of article 5 of the Law if (i) it is expressly stipulated in laws; (ii) such personal data made public by the person concerned, (iii) it is compulsory for protecting life or physical integrity of the person himself/herself or any other person who cannot give his/her consent due to actual impossibilities or whose consent is not legally recognized, (iv) processing of personal data of contract parties is necessary provided that it is directly related to the conclusion or performance of a contract, (v) it is compulsory for our Company to perform its legal obligations, (vi) data processing is compulsory for the establishment, usage or protection of a right, (vii) data processing is compulsory for legitimate interests of our Company provided that fundamental rights and freedoms of the person are not prejudiced.

Method For Collecting Personal Data

Your personal data is collected wholly or partially automated or non-automated means, orally or electronically through various channels such as job application forms, information forms, corporate communication accounts, mail and e-mails, various documents transmitted to our company by our customers, suppliers and other third parties, security camera records, company IT systems, our customers, companies that we supply services / products, business partners and other third parties provided that it is limited to the existence of legal reasons.

Measures Taken Within the Scope of Securing Personal Data

Our Company takes all necessary technical and administrative measures to ensure that the appropriate security level is maintained in order to prevent the unlawful processing of personal data, to prevent the unlawful access to the data and to maintain the personal data and performs necessary audits in this context and orders the same to be performed.

Rights of the Personal Data Object As Stipulated Under Article 11 of the Law

If you submit your rights and requests regarding your personal data to our company within the procedures stated below, your request will be evaluated by our Company and your application will be finalized as soon as possible and within no later than thirty days.
By applying to our company, you will have the right
a. To learn whether your personal data has been processed or not,
b. To request information on such processing if your personal data have been processed,
c. to learn about the purpose of processing his/her personal data and if they have been used according to the purpose,
ç. To get information about the third parties at home and abroad to whom your personal data have been transferred,
d. To request correction related to personal data if they have been processed deficiently or wrong,
e. To request deletion or disposal of personal data within the frame of terms stipulated under Article 7 of the Law,
f. To request notification of the transactions made in line with the requests for correction, deletion and disposal as specified in the clauses (d) and (e) to third parties to whom personal data are transferred,
g. to object against any result against the person as the result of analyzing of processed data exclusively by means of automatic systems,
ğ. to request compensation of damage if you incur any damage due to illegal processing of personal data.

The applications to be made by the personal data subject can be sent in writing to Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak No:706/1 P.K : 41480 Gebze / Kocaeli or can also be transmitted electronically using a secure electronic signature or mobile signature to registered e-mail address, which is kvkk@ocakkalip.com
In the applications made, information about the identity of the person concerned and documents related to the subject should be attached to the application. If the information and documents are not sufficient for investigation, our company may request additional information and documents from the relevant person.
Personal data processed in our company is deleted, destroyed or anonymized both under the rights of the person concerned and pursuant to article 11 of the Law, in cases where the application made to the deletion and disposal of personal data is accepted, data processing is performed solely based on explicit consent, such person withdraws his/her explicit concern, there is a change or abolition of provisions of the legislation constituting a basis for such processing, elimination of the purpose constituting a basis for processing or storage, the maximum period required for storing personal data expires and there is not condition requiring retention of personal data for a longer period.
Further information in detail on the subject is available in our Company’s “Personal Data Protection and Processing Procedure”.